Bodegro

Privacy verklaring

Bodegro B.V., gevestigd aan Bijster 43 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodegro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen (patiënten) die in de systemen
zitten die wij leveren en onderhouden. Deze systemen draaien niet op servers van
Bodegro maar alleen op systemen die in beheer zijn bij onze klanten. Ook verwerken
wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Cookies

Bodegro B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bodegro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te benaderen om onze diensten of producten aan te bieden

Geautomatiseerde besluitvorming

Bodegro B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bodegro B.V.) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Bodegro B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang dit relevant is voor het doel
waarvoor wij uw gegevens bewaren. Indien u niet meer in dienst bent van de
organisatie van waaruit wij uw gegevens hebben ontvangen of u uw gegevens heeft
verstrekt, zullen wij uw gegevens verwijderen mits wij op de hoogte zijn gesteld of op
andere wijze in kennis worden gesteld van het einde van uw dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bodegro B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Bodegro B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@bodegro.com. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Wij kennen u persoonlijk en u dient het verzoek per e-mail in en informeert uw
  Bodegro contactpersoon daar telefonisch over.
 2. U stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in
  deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
  zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
  binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bodegro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bodegro is ISO 27001:2017
gecertificeerd. Deze certificering toont aan dat Bodegro beschikt over een
managementsysteem dat waakt over vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid
van uw gegevens. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@bodegro.com.